HCL nr. 42 din 21.02.2023

0
HCL nr. 42 din 21.02.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 42 din 21.02.2023
privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13089 din 16.02.2023 și Proiectul de hotărâre nr. 13180 din 17.02.2023 iniţiate de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 13263 din 17.02.2023 inițiat de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 13942 din 20.02.2023 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 28 din 21.02.2023 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 43 din 21.02.2023 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. ,,a” , al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2023, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2023, conform anexei nr. 1.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă rectificarea bugetului local la unitățile de învățământ pe anul 2023, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0