HCL nr. 41 din 21.02.2023

0
HCL nr. 41 din 21.02.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 41 din 21.02.2023
privind încheierea unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 13236 din 17.02.2023 și Proiectul de hotărâre nr. 13239 din 17.02.2023 iniţiate de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 13513 din 20.02.2023 întocmit de Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 13942 din 20.02.2023 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 29 din 21.02.2023 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 3 din 21.02.2023 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 45 din 21.02.2023 al Comisiei juridice;

Examinând cererea nr. 279/26.01.2023 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 27134/30.01.2023, înaintată de Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

Ținând cont de prevederile art. 105, alin (2), lit. h) și k) din Legea 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „b” și „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a” și „e”, alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum și ale art. 139, alin. (3), lit. „f”, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă încheierea Acordului de asociere dintre Municipiul Roman și Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman, în vederea finanțării proiectului echipei de robotică The Eagles al Colegiului Național „Roman-Vodă”,

indicativ național RO143 și internațional 21028, participantă în programul de robotică FIRST Tech Challenge Romania, sezonul 2022/2023, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere cu Colegiul Național „Roman-Vodă” Roman, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 24.000 lei pentru îndeplinirea obligațiilor care revin Municipiului Roman prin semnarea Acordului de asociere prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 5. Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1