HCL nr. 43 din 21.02.2023

0
HCL nr. 43 din 21.02.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

Nr. 43 din 21.02.2023
privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Municipiul Roman, Județul Neamț din România și Orașul Samothraki, Prefectura Evros, din Republica Elenă

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 7713 din 31.01.2023 și Proiectul de hotărâre nr. 7740 din 31.01.2023 iniţiate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7949 din 01.02.2023 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Luând în considerare avizul favorabil nr. G1/134 din 19.01.2023, înregistrat la Primăria municipiului Roman sub nr. 6501/27.01.2023, al Ministerului Afacerilor Externe, precum și avizul favorabil de oportunitate și conformitate nr. 6461 din 18.01.2023, înregistrat la Primăria municipiului Roman sub nr. 6957/30.01.2023, al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 13942 din 20.02.2023 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 7 din 21.02.2023 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 44 din 21.02.2023 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind Tratatele;

În temeiul prevederilor art. 89, prevederilor art. 129, alin (1), alin. (2), lit. „e”, ale alin. (9), lit. „b” și lit. „c”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155, alin (1), lit. „d” coroborat cu alin. (5), lit. „c”, precum și ale art. 139, alin. (3), lif. „f”, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă Acordul de Cooperare între Municipiul Roman, Județul Neamț din România și Orașul Samothraki, Prefectura Evros, din Republica Elenă, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art. 2. Se mandatează Primarul municipiului Roman, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de Cooperare între Municipiul Roman, Județul Neamț din România și Orașul Samothraki, Prefectura Evros, din Republica Elenă, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3. Primarul municipiului Roman, prin serviciile subordonate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0