HCL nr. 40 din 27.02.2020

0
HCL nr. 40 din 27.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 40 din 27.02.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, a listei de investiţii și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul local pe anul 2020

Examinand referatul de aprobare nr. 4328 din 24.02.2020 iniţiat de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 4463 din 25.02.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 4719 din 26.02.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 21 din 27.02.2020 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 40 din 27.02.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea Listei de studii și proiecte finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2020, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU