HCL nr. 40 din 21.02.2023

0
HCL nr. 40 din 21.02.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 40 din 21.02.2023
privind modificarea H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 1395 din 16.02.2023 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • Proiectul de hotărâre nr. 13280 din 17.02.2023 și referatul de aprobare nr. 13285 din 17.02.2023 înaintate de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 13806 din 20.02.2023 întocmit de către Direcția economică;
  • avizul de legalitate nr. 13942 din 20.02.2023 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 27 din 21.02.2023 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 42 din 21.02.2023 al Comisiei juridice;
  • prevederile art. 17 alin. (1) litera o) din Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, art. 11, litera g) din Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din același act normativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman, după cum urmează:
punctul 1, litera e) va avea următorul cuprins: ”Pensionarii cu pensii lunare mai mici de 1700 lei”.

Art. 2. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 6/30.01.2020 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de facilități pentru unele categorii de persoane pe mijloacele de transport urban de călători în municipiul Roman rămân neschimbate.

Art. 3. Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0