HCL nr. 39 din 27.02.2020

0
HCL nr. 39 din 27.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 39 din 27.02.2020

privind transmiterea în folosința gratuită a unui teren în vederea extinderii Cimitirului Uman din cartierul Nicolae Bălcescu

Examinand referatul de aprobare nr. 4457 din 24.02.2020 întocmit şi înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu precum și raportul de specialitate comun nr. 4554 din 25.02.2020 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 4719 din 26.02.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 16 din 27.02.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 39 din 27.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Dispozițiile H.C.L. nr. 79/1998;
  • Prevederile art. 8 , alin. 1 și 2 și art. 27 alin. 1 din Legea nr. 489/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Prevederile art. 108, lit. ”d”, art. 297, alin. 2, lit. ”d”, art. 362, alin. 1 și 2 și art. 139, alin. 3, lit. „g” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • Prevederile art. 874, alin. 1 din Legea 287/2009 privind Codul Civil.

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. ”c” și alin. (6), lit. „b”, ale art. 140, alin. (1), precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă darea in folosință gratuită a terenului situat in municipiul Roman, str. Cocorului, f. nr., în suprafață de 21.300 mp, inscris in C.F. a municipiului Roman sub nr. 54561, cu valoare de inventar de 455.892,00 lei, proprietate privată a municipiului Roman, către Arhiepiscopia Romanului și Bacaului – Parohia „Sf. Ilie”, in vederea extinderii Cimitirului uman existent din cartierul Nicolae Balcescu, aflat pe terenul proprietatea Parohiei conform TP 17878 din 17.10.2016, precum și construirea unei capele mortuare și a unui lăcas de cult, pe durata existenței cimitirului și a construcțiilor ce urmează a se edifica.
(2) Beneficiarul dreptului de folosință gratuită va face toate demersurile in vederea amenajarii extinderii cimitirului, precum și construirea pe cheltuiala proprie a Capelei mortuare, a corpului administrativ și lăcăsului de cult.
(3) Beneficiarul dreptului de folosința gratuită nu are dreptul de a culege fructele civile ale bunului dat in folosință și va respecta atribuirea locurilor de înhumare, care se va face prin Direcția Municipal Locato și va asigura accesul tuturor confesiunilor.
(4) Proprietarul terenului își rezervă dreptul retragerii dreptului de administrare, în condițiile in care beneficiarul dreptului de folosința nu respectă condițiile prevazute in actul de dare în administrare.

Art. 2 Predarea bunului se va face prin protocol de predare primire semnat de către parți.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU