HCL nr. 3 din 30.01.2020

0
HCL nr. 3 din 30.01.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 3 din 30.01.2020

privind aprobarea, pentru anul 2020, a nivelului costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare de întreținere datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 601 din 13.01.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Lucian Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 704 din 14.01.2020 întocmit de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Roman;

Văzând avizul de legalitate nr. 1728 din 23.01.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 2 din 27.01.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 3 din 27.01.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile:

 • Legii nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legii nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice;
 • Legii nr. 287/2009 privind Codul civil;
 • H.G. nr. 978/2015, privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale;
 • H.G. nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7 lit ”b”, art. 139, alin (1), al art. 140, alin.(1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, pentru persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidential pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman, pe anul 2020, în cuantum de :

 1. pentru persoanele independente 3693,86 lei/ persoană/ lună;
 2. pentru persoanele semidependente 3835,52 lei/persoană/lună;

Art. 2 Se aprobă contribuția lunară de întreținere a unei persoane vârstnice îngrijite în centru și/sau susținători legali, astfel:

 1. pentru persoanele independente 1700 lei/ persoană/ lună;
 2. pentru persoanele semidependente 1800 lei/persoană/lună.

Art. 3 Se stabilește modalitatea de plată a contribuției lunare de intreținere, astfel:

 1. persoanele vârstnice beneficiare de serviciile Centrului Rezidenţial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor, care dispun de venituri proprii datorează o contribuție de intreținere lunară în valoare de 60% din valoarea veniturilor persoanale lunare, fără a depăși contribuția stabilită la art. 2.
 2. diferența până la concurența valorii integrale a contribuției de întreținere stabilite la art. 2 se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în centru, dacă realizează un venit lunar, pe membru de familie în cuantum mai mare decat valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii.

Art. 4 La stabilirea venitului lunar pe membru de familie ai sustinătorilor legali, din veniturile nete lunare ale susținătorilor legali se scad eventualele obligații legale de întreținere, aflate în executare, iar suma rămasă se împarte la numărul membrilor de familie pe care susținătorii legali îi au efectiv în întretinere, cu respectarea prevederilor art. 527 din Codul civil.

Art. 5 Persoanele vârstnice îngrijite în Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice Casa Bunicilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Roman care nu au venituri și nici susținători legali, nu datorează plata contribuției de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local.

Art. 6 (1) Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul sau legal, dupa caz, și/sau de susținătorul legal.

(2) Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată.

(3) Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Art. 7 Prevederile prezentei hotărâri sunt aplicabile începând cu luna ianuarie 2020, pe toată perioada anului 2020.

Art. 8 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU