HCL nr. 39 din 28.02.2018

0
HCL nr. 39 din 28.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 39 din 28.02.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 253/2016 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3609 din 22.02.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3611 din 22.02.2018 întocmit de către Direcţia Administraţia Pieţelor, Iluminat Public;

Având în vedere H.C.L. nr. 17/2018 privind gestiunea Serviciului de Iluminat Public în municipiul Roman;

Văzând avizul nr. 17 din 28.02.2018 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul nr. 39 din 28.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4025 din 28.02.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (3), lit. „b, ale art. 45 alin. 1, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b”din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei Administraţia Pieţelor Bazar, Obor, care îşi modifică denumirea în DIRECŢIA ADMINISTRARE PIEŢE şi ILUMINAT PUBLIC serviciu public de interes local cu personalitate juridică, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea organigramei Direcţiei Administraţia Pieţelor, Bazar, Obor, care îşi modifică denumirea în DIRECŢIA ADMINISTRARE PIEŢE şi ILUMINAT PUBLIC, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor, bazar, Obor, care îşi modifică denumirea în DIRECŢIA ADMINISTRARE PIEŢE şi ILUMINAT PUBLIC conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre

Art. 4 Direcţia Administrare Pieţe şi Iluminat Public și Direcţia Servicii Ediltare vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU