HCL nr. 38 din 28.02.2018

0
HCL nr. 38 din 28.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 38 din 28.02.2018

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3317 din 20.02.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3318 din 20.02.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 16 din 28.02.2018 al Comisiei de buget finanţe,avizul favorabil nr. 5 din 28.02.2018 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 38 din 28.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 4025 din 28.02.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a”, alin. 6, lit. „a”, pct. 4, precum cele ale şi art. 45 şi 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Roman, pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2018, conform Acordului de asociere din Anexa nr. 1 care face parte integrantă din Hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei Uniunii Generale a Pensionarilor din România, filiala Roman, pentru organizarea și desfășurarea în bune condiții a Zilei Internaționale a Femeii 2018, conform Acordului de asociere din Anexa nr. 2 care face parte integrantă din Hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 1.000 lei Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” din Roman, pentru premierea câștigătorilor ediției a IV-a a Concursului Regional „Matematica pentru toți” din data de 22 martie 2018, conform Acordului de asociere din Anexa nr. 3 care face parte integrantă din Hotărâre.

Art. 4 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.500 lei Colegiului Tehnic ,,Petru Poni” din Roman, pentru premierea câștigătorilor Concursului Regional de Matematică α și Ω – ediția a XVII-a, din perioada 23-25 martie 2018, conform Acordului de asociere din Anexa nr. 4 care face parte integrantă din Hotărâre.

Art. 5 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.300 lei Asociației Lucky Dance din Roman, pentru premierea câștigătorilor trofeelor Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți „Lucky Kids” – ediția a VII-a 2018, care se desfășoară la Roman în perioada 24-25 martie 2018, conform Acordului de asociere din Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 6 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 7 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU