HCL nr. 38 din 27.02.2020

0
HCL nr. 38 din 27.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 38 din 27.02.2020

privind organizarea evenimentului de interes local ”TÂRGUL DE PAȘTE – 2020” în municipiul Roman

Examinand referatul de aprobare nr. 4658 din 26.02.2020 întocmit şi înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu precum și raportul de specialitate nr. 4662 din 26.02.2020 întocmit şi înaintat de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 4726 din 27.02.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 22 din 27.02.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 44 din 27.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • prevederile H.G. nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice;
  • prevederile art. 6 din O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piața cu modificările si completările ulterioare;
  • prevederile art. 58, art. 59 si art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, modificata si actualizată;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c) și alin. (6), lit. b), ale art. 130, ale art. 140, alin. (1), precum şi ale art.196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă organizarea de către Primaria Municipiului Roman, prin Serviciile proprii din Aparatul de Specialitate al Primarului, a evenimentului de interes local ”TÂRGUL DE PAȘTE – 2020”, în Piața Roman-Vodă, parcarea Roman-Vodă, în perioada 09 – 18 aprilie 2020.

Art. 2 Se aprobă urmatoarele tarife:

  • Căsuță pentru comercializarea produselor alimentare – 500 lei;
  • Căsuță pentru comercializarea produselor nealimentare – 300 lei.

Art. 3 Se dă mandat Primarului Municipiului Roman de a stabili Regulamentul de organizare a acestui eveniment, condițiile de participare precum și comisia de analiză a dosarelor de înscriere ale participanților.

Art. 4 Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU