HCL nr. 39 din 21.02.2023

0
HCL nr. 39 din 21.02.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 39 din 21.02.2023
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului:

„RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”– Corp B – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL din str. CUZA VODĂ nr. 9 bis”
în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1/1

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând Proiectul de hotărâre nr. 13535 din 20.02.2023 și referatul de aprobare nr. 13537 din 20.02.2023 înaintate de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13639 din 20.02.2023 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 13942 din 20.02.2023 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 25 din 21.02.2023 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 40 din 21.02.2023 al Comisiei juridice.

Ținând cont de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență;

Având în vedere următoarele:

  • Comunicarea rezultatelor evaluării cererii de finanțare nr. C5-B2.1.a-95 și a semnării de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
  • Publice și Administrației a contractului de finanțare nr. 127007/01011.2022 în cadrul Apelului de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor publice, Componenta C5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,
  • Prevederile Ghidului Beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte- Componenta C10 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,
  • Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență.

Conform prevederilor art.10 alin (4) lit. a) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. „a”, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se aprobă proiectul „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”– Corp B – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL din str. CUZA VODĂ nr. 9 bis” în vederea implementării în cadrul PNRR Componenta C10 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Apel proiecte: PNRR/2022/C5/B.2.1/1.

ART. 2. Se aprobă documentația tehnico – economică şi indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investiții aferent proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”– Corp B – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL din str. CUZA VODĂ nr. 9 bis”, conform anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”– Corp B – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL din str. CUZA VODĂ nr. 9 bis”, în cuantum de 1.411.095,05 lei (fără TVA), respectiv 1.676.387,26 lei (inclusiv TVA), din care valoarea maximă acordată prin PNRR este de 1.174.312,70 lei (inclusiv TVA), respectiv 987.690,53 lei valoare eligibilă

prin PNRR și 186.622,16 lei valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile finanțate prin PNRR;

ART. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând cheltuieli neeligibile a proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”– Corp B – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL din str. CUZA VODĂ nr. 9 bis”, în cuantum de 423.404,52 lei (fără TVA), respectiv 502.074,57 lei (inclusiv TVA);

ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL ROMAN – ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA”– Corp B – GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL din str. CUZA VODĂ nr. 9 bis”, se vor asigura din bugetul local;

ART. 6. Se aprobă Devizul general al investiției, conform anexei 2 la prezenta hotărâre.

ART. 7. Se împuternicește Primarul Municipiului Roman – dnul. Leonard Achiriloaei să semneze toate actele necesare implementării proiectului, în numele Municipiului Roman.

ART. 8. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 15 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 6 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0