HCL nr. 37 din 28.02.2018

0
HCL nr. 37 din 28.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 37 din 28.02.2018

privind modificarea H.C.L. nr. 267/2017 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii şi de personal ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 3463/2018 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 3464/2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare ;
  • avizul favorabil nr. 15 din 28.02.2018 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 37 din 28.02.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4025 din 28.02.2018 dat de Secretarul municipiului Roman;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 3 la H.C.L. nr.267/2017, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman, prin Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretaruluimunicipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU