HCL nr. 37 din 27.02.2020

0
HCL nr. 37 din 27.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 37 din 27.02.2020

privind încheierea unui Acord de asociere

Examinand referatul de aprobare nr. 3830 din 17.02.2020 inițiat de către Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 3937 din 18.02.2020 întocmit de către Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 4317 din 24.02.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 20 din 25.02.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 8 din 25.02.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 37 din 25.02.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „a” și „e” , alin. (9), lit. „a” și „c”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155 alin. (7), precum și ale art. 139, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea Acordului de asociere dintre Municipiul Roman, Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț, pentru organizarea în bune condiții a evenimentului culturaleducațional de interes public local, Olimpiada Națională de Istorie la PiatraNeamț, în perioada 6-10 aprilie 2020, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Asociația Profesorilor de Istorie din Neamț, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 2.000 lei pentru organizarea în bune condiții a Olimpiadei Naționale de Istorie la Piatra-Neamț, în perioada 6-10 aprilie 2020.

Art. 4 Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 5 Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU