HCL nr. 36 din 28.02.2018

  0
  1153

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 36 din 28.02.2018

  privind modificarea H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 3461/2018 iniţiată de către Primarul municipiului Roman – domnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 3462/2018 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul favorabil nr. 14 din 28.02.2018 al comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 36 din 28.02.2018 al comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4025 din 28.02.2018 dat de Secretarul municipiului Roman;
  • prevederile art. 36, alin. 2, lit. „a” şi alin. 3, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  În temeiul art. 45, alin. 1 şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexelor nr. 1, nr. 5, nr. 7 şi nr. 8 ale H.C.L. nr. 268/2017 privind aprobarea funcţiilor publice, a organigramei, statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate şi serviciile publice subordonate fără personalitate juridică, conform anexelor nr. 1, nr. 2 , nr. 3 respectiv nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Radu Cătălin CURPĂN

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU