HCL nr. 36 din 27.02.2020

0
HCL nr. 36 din 27.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 36 din 27.02.2020

privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local

Examinand referatul de aprobare nr. 3848 din 17.02.2020 inițiat de dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum și raportul de specialitate comun nr. 3967 din 18.02.2020 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 4317 din 24.02.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 19 din 25.02.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, avizul favorabil nr. 7 din 25.02.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 36 din 25.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d” și lit. „e”, ale art. 155, alin (4), lit. „a”, ale alin. (5) lit. „c” , precum și ale art. 139, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei pentru premierea câștigătorilor manifestării cultural-artistice de interes public local – Festivalul Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți „Lucky Kids” – ediția a IX-a 2020, care se desfășoară la Roman, în perioada 21–22 martie 2020.

Art. 2 Se aprobă premierea câștigătorilor trofeelor Festivalului Internațional de Muzică Ușoară pentru Copii și Adolescenți „Lucky Kids” – ediția a IX-a 2020, respectiv: Trofeul Festivalului, Trofeul Adolescent, Trofeul Junior, Trofeul Mini Junior, precum și trofeele grupelor, pe categorii de vârstă (13 categorii).

Art. 3 Se aprobă alocarea sumei de 1.000 lei pentru premierea câștigătorilor manifestării cultural-artistice de interes public local – Festivalul de teatru „Gong” – ediția a IV-a 2020, care se desfășoară la Roman, în perioada 3–5 aprilie 2020.

Art. 4 Se aprobă premierea câștigătorilor Festivalului de teatru „Gong” – ediția a IV-a 2020, care va consta în următoarele: Trofeul Gong, medalii, diplome, premii în bani și obiecte personalizate.

Art. 5 Direcția Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele aprobate.

Art. 6 Direcția Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU