HCL nr. 35 din 27.02.2020

0
HCL nr. 35 din 27.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 35 din 27.02.2020

privind aprobarea predării către Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Construire bază sportivă TIP 1, Str. Islazului, nr. F.N., Municipiul Roman , județul Neamț”

Examinand referatul de aprobare nr. 4091 din 19.02.2020 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 4111 din 20.02.2020 întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 4317 din 24.02.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 18 din 25.02.2020 al Comisiei buget-finanțe, avizul favorabil nr. 14 din 25.02.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 35 din 25.02.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. (6) lit „a”, și alin. 7, lit. „f”, al art. 139, alin. (3), al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului terenului situat în Municipiul Roman, judeţul Neamț, aflat în proprietatea publică a Municipiului Roman, în suprafaţă de 11.726 m.p., identificat potrivit Cărții funciare nr. 59726, nr. topo 59726, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii „Construire bază sportivă TIP 1, Str. Islazului, nr. F.N., Municipiul Roman , județul Neamț”.

Art. 2 După momentul obținerii Ordinului de Ministru al Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru indicatorii tehnico-economici ai investiției, Municipiul Roman se obligă să predea amplasamnetul către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”

Art. 3 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 4 Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Roman, județul Neamț a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).

Art. 5 Consiliul Local al Municipiului Roman, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului.

Art. 6 Consiliul Local al Municipiului Roman se obligă ca, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să îl întreţină pe o perioada de minim 15 ani.

Art. 7 Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU