HCL nr. 35 din 28.02.2018

0
HCL nr. 35 din 28.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 35 din 28.02.2018

privind aprobarea alipirii unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 3315 din 20.02.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 3316 din
20.02.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul favorabil nr. 9 din 28.02.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 35 din 28.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 4025 din 28.02.2018 al Secretarului municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.2, lit. „c”, alin 5, lit „a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 24, precum şi cele ale art. 115, alin.1, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren, proprietate privată a Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 2130 m.p., cu adresa unică: Fundătura Nordului și nr. cadastral 59012, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 1.248 m.p., cu nr. cadastral 58906 – categoria de folosință – drum;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 882 m.p., cu nr. cadastral 57243 – categoria de folosință – drum;
    Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă alipirea următoarelor loturi de teren curți-construcții, proprietate a Municipiului Roman, care vor forma un corp de proprietate de 338 m.p., cu adresa unică: Bd. Roman Mușat nr. 80 și nr. cadastral 59013, astfel:

  • lotul 1 – în suprafaţă de 309 m.p., cu nr. cadastral 56515;
  • lotul 2 – în suprafaţă de 29 m.p., cu nr. cadastral 58933;

Dimensiunile şi vecinătăţile loturilor sunt cele înscrise în planul de situaţie Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU