HCL nr. 34 din 28.02.2018

  0
  1086

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 34 din 28.02.2018

  privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 3021 din 15.02.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum şi Raportul de specialitate nr. 3020 din 15.02.2018 întocmit de către Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul favorabil nr. 8 din 28.02.2018 al Comisiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, avizul favorabil nr. 34 din 28.02.2018 al Comisiei juridice şi avizul pentru legalitate nr. 4025 din 28.02.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  În conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi cele ale art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;

  În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit.,,c”, alin. 5, lit. ,,a”, ale art. 45, alin. 3, ale art. 124, precum și cele ale art. 115, alin. 1, lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafaţă de 0,2 m.p., proprietate publică a Municipiului Roman situat pe strada C.A. Rosetti, nr. 16 pentru montarea unui BMPT necesar realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică magazin PROFI″.

  Art. 2 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafaţă de 50 m.p. situat pe strada C.A.
  Rosetti, pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Alimentare cu energie electrică magazin PROFI ”.

  Art. 3 Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafaţă de 0,5 m.p., proprietate publică a Municipiului Roman situat pe strada Dobrogeanu Gherea, nr. 31, pentru montarea unui BMPT necesar realizării obiectivului „Alimentare cu energie electrică clinica S.C. MICROMEDICA ROMAN S.R.L.“.

  Art. 4 Se instituie dreptul de servitute cu titlul gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafaţă de 190,00 m.p. situat pe strada Dobrogeanu Gherea, pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii „Alimentare cu energie electrică clinica S.C. MICROMEDICA ROMAN S.R.L.”.

  Art. 5 Primarul Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 6 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarul municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Radu Cătălin CURPĂN

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU