HCL nr. 35 din 02.02.2023

0
HCL nr. 35 din 02.02.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 

 Nr. 35 din 02.02.2023
privind modificarea unor hotărâri de Consiliu Local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 7052 din 30.01.2023 și referatul de aprobare nr. 7127 din 30.01.2023 iniţiate de către dl. Leonard Achiriloaei, Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 7177 din 30.01.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică

Văzând avizul pentru legalitate nr. 8621 din 02.02.2023 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 13 din 02.02.2023 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 36 din 02.02.2023 al Comisiei Juridice ;

Având în vedere:

  • Adresa Direcției Tehnice și Investiții cu nr. 61355 din 05.09.2022 privind solicitarea trecerii imobilului Școală Corp B – C2 și magazie -C4 din domeniul public al Municipiului Roman în domeniul privat al acestuia, în vederea demolării și realizării unor noi construcții;
  • adresa Direcției Tehnice și de Investiții nr. 636/05.01.2023;
  • prevederile art. 864 din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 361, alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ; Luând în considerare art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, precum și Ordinul nr. 5816/2016 al Ministerul Educației Naționale privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (2), lit.”c”, ale art. 139, alin. 3, lit. (g), ale art. 361, alin. 2, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit „a” din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG 57/2019 ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se modifică art. 1 din HCL 199 din 07.09.2022 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman, în sensul că, în loc de „se constată” se va trece „se propune”.

Art. 2. Se aprobă modificarea art. 3 din HCL 199 din 07.09.2022 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman, care va avea următorul conținut :

„Art. 3 : Prezenta Hotărâre este adoptată în scopul operării în Cartea Funciară a modificării regimului juridic al bunurilor prevăzute la art. 1, precum și în vederea obținerii avizului conform emis de Ministerul Educației pentru implementarea proiectului Construire și dotare corp B și Sală de sport – Școala Costache Negri

Art. 3. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 199 din 11.01.2023 rămân neschimbate.

Art. 4. Se aprobă modificarea art. 1 din HCL 3 din 11.01.2023 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman, în sensul că se va trece „se propune” în loc de „se constată”, în loc de „corp C1 – tronson 1” se va trece „corp C4”, iar în loc de „identificat cu nr. cadastral 58782-C1” se va trece „identificat cu nr. cadastral 58782-C4

Art. 5. Se modifică art. 3 alin. (1) din HCL 3 din 11.01.2023 privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public în domeniul privat al municipiului Roman, care va avea următorul conținut :

Art. 3 (1) Prezenta hotărâre este adoptată în scopul operării în Cartea Funciară a modificării regimului juridic al bunurilor prevăzute la art. 1, precum și în vederea obținerii avizului conform emis de Ministerul Educației pentru implementarea proiectului Proiect integrat de reabilitare, modernizare, extindere și dotare a Școlii Carol I, construire și dotare Sală de Sport – pentru învățământul general obligatoriu, reabilitarea și dotarea Grădiniței și reabilitarea și modernizarea drumurilor publice în cartierul Nicolae Bălcescu din Municipiul Roman”

Art. 6. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 3 din 11.01.2023 rămân neschimbate.

Art. 7. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate.

Art. 8. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 21
Nr. total al aleșilor locali prezenți 21 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0