HCL nr. 34 din 02.02.2023

0
HCL nr. 34 din 02.02.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 34 din 02.02.2023
privind „Campania de sterilizare a câinilor și pisicilor de pe raza municipiului Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 93488 din 28.12.2022 și Proiectul de hotărâre nr. 6587 din 27.01.2023 iniţiate de către dl. consilier local Bogdan Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 6588 din 27.01.2023 întocmit de către Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 7637 din 31.01.2023 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 23 din 31.01.2023 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 5 din 02.02.2023 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 35 din 31.01.2023 al Comisiei Juridice ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 205/2004R privind protecția animalelor, precum și dispozițiile art. 41 din HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (14) art. 139 alin. (1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ ;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. „a” din OUG 57/2019 ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă demararea „Campaniei de sterilizare a câinilor și pisicilor de pe raza municipiului Roman” și efectuarea următoarelor operațiuni:

  • Sterilizări gratuite pentru câini de rasă comună, cu deținător identificat, cu microcipare și înregistrare în RECS;
  • Sterilizări gratuite pentru câini de rasă comună, fără deținător, cu microcipare și înregistrare în RECS, în proprietatea mun. Roman;
  • Sterilizări gratuite pentru pisici de rasă comună, cu sau fără deținător.

Art. 2. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Municipiului Roman, prin aparatului de specialitate.

Art. 3. Aparatul de specialitate al primarului, va întocmi Regulamentul de Organizare a Campaniei prevăzute la art. 1, care va fi supus aprobării consiliului local la prima ședință ordinară.

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 21
Nr. total al aleșilor locali prezenți 21 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0