HCL nr. 36 din 02.02.2023

0
HCL nr. 36 din 02.02.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 36 din 02.02.2023
privind implementarea unor măsuri de sporire a siguranței rutiere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • Proiectul de hotărâre nr. 8524 din 02.02.2023 și referatul de aprobare nr. 8515 din 02.02.2023 înaintate de către consilierii locali Alin buzdugan, Ionuț Corbu, Gheorghe-Ovidiu Mărtici și Radu-Constantin Samson – viceprimarul municipiului Roman, precum și raportul comun de specialitate nr. 8540 din 02.02.2023 întocmit de către Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 8621 din 02.02.2023 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 4 din 02.02.2023 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 37 din 02.02.2023 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile:

  • Ordonanței Guvernului României nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată;
  • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată;
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată;

În temeiul prevederilor art. 129, alin (2) și alin. (7) lit. g), lit. m) și art. 139 alin. (1), din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă efectuarea lucrărilor de supraînălțare a elementelor de drum identificate în lista din anexa nr. 1 a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia.

Art. 2. La supraînălțarea elementelor de drum prevăzute în anexa nr. 1, se vor avea în vedere următoarele criterii tehnice:

  1. Lățime minimă a trecerilor de pietoni va fi 1,4 metri;
  2. Înălțimea elementelor supraînălțate va fi de minim 10 centimetri și maxim 15 centimetri față de carosabil;
  3. Marcajele de avertizare asupra prezenței elementelor supraînălțate vor fi colorate puternic, utilizând nuanțe de culori contrastante cu vizibilitate ridicată, în conformitate cu prevederile legale;
  4. Toate elementele de drum supraînălțate vor fi evidențiate cu același tip de marcaj.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește Direcția Tehnică și Investiții și Direcția Servicii Edilitare.

Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 15
Nr. total al aleșilor locali prezenți 21 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 6
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0