HCL nr. 33 din 02.02.2023

0
HCL nr. 33 din 02.02.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 33 din 02.02.2023
privind aprobarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2023 şi a listelor de investiţii finanțate din: bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 5292 din 25.01.2023 și Proiectul de hotărâre nr. 5998 din 26.01.2023 iniţiate de către dl. Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 6432 din 27.01.2023 întocmit de Direcția Economică.

Văzând avizul de legalitate nr. 6817 din 27.01.2023 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 22 din 31.01.2023 al Comisiei pentru buget finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 34 din 31.01.2023 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Legii nr. 317/2021 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2022;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, alin. 3, lit. ,,a”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă bugetul local pe anul 2023 conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă bugetul local la Primăria Municipiului Roman, conform anexei nr. 1.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 1.1.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă lista de studii și proiecte, conform anexei nr. 1.1.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local Proiecte FEN, conform anexei nr. 1.1.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6. Se aprobă lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local Proiecte PNRR, conform anexei nr. 1.1.4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă bugetul local la Clubul Sportiv Municipal Roman, conform anexei nr. 1.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se aprobă bugetul local la Directia de Asistenta Sociala Roman, conform anexei nr. 1.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. Se aprobă bugetul local la unitațile de invățământ, conform anexei nr. 1.4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Primăria Municipiului Roman, conform anexei nr. 2.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Clubul Sportiv Municipal Roman, conform anexei nr. 2.2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Municipal Locato Roman, conform anexei nr. 2.3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. Se aprobă lista obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Municipal Locato Roman, conform anexei nr. 2.3.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 15. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Administrare Piețe Roman, conform anexei nr. 2.4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 16. Se aprobă lista obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Direcția Administrare Piețe Roman, conform anexei nr. 2.4.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 2.5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 18. Se aprobă lista obiectivelor de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Spitalul Municipal de Urgență Roman, conform anexei nr. 2.5.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 19. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la unitățile de învățământ, conform anexei nr. 2.6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 20. Se aprobă bugetul instituțiilor și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la Directia de Asistenta Sociala Roman, conform anexei nr. 2.7 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 21. Se aprobă situația numărului de posturi și a fondului de salarii, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 22. Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 23. Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 14
Nr. total al aleșilor locali prezenți 21 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 0 Abțineri 7
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0