HCL nr. 34 din 13.02.2020

0
HCL nr. 34 din 13.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 34 din 13.02.2020

privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Având în vedere prevederile art. 123 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 3572 din 13.02.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 7 din 13.02.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 34 din 13.02.2020 al Comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 6 din H.C.L. nr. 230 din 26.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Roman;

Întemeiul art. 139, art. 140, alin. 1 şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. unic Se alege dnul Miluță Scutaru ca preşedinte de şedinţă pe o durată de 3 luni, respectiv lunile martie, aprilie și mai 2020.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU