HCL nr. 328 din 30.12.2019

0
HCL nr. 328 din 30.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 328 din 30.12.2019

privind încheierea unui act adițional la contractul de credit de investitii nr. RQ18061517940177 din data de 02.07.2018 încheiat cu CEC Bank SA

Examinând referatul de aprobare nr. 25047 din 30.12.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 25050 din 30.12.2019 al Direcției Economice;

Văzând avizul de legalitate nr. 25057 din 30.12.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 143 din 30.12.2019 al Comisiei pentru buget finante, precum si avizul favorabil nr. 329 din 30.12.2019 al Comisiei juridice;

Văzând în vedere:

  • prevederile art. 20, alin.(1), lit. ”f” si art. 61, alin. (1) – (3), art. 63, alin. (1), (2), (4), (43) si (8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; − Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 29, alin. 1, lit.(f) din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016;
  • art. 9 pct.8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
  • art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 1166 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii; În temeiul prevederilor art. 129, alin (2) si alin. (4) lit. b), art. 139, alin. (1) si alin. (3), lit. b), art. 140, alin. (1), art. 155, alin. (1), lit. c) si alin. (4), lit. d), art. 196, alin. (1), lit. a) si art. 197, din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea actului adițional nr. 3 la contractul de credit de investiții nr. RQ18061517940177/02.07.2018 încheiat cu CEC Bank S.A. conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotrâre.

Art. 2 Hotărârea se va comunica, prin grija Seretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU