HCL nr. 327 din 30.12.2019

  0
  882

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 327 din 30.12.2019

  privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019

  Examinând referatul de aprobare nr. 25053 din 30.12.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi raportul de specialitate nr. 25054 din 30.12.2019 întocmit de către Direcţia Economică;

  Văzând avizul de legalitate nr. 25057 din 30.12.2019 al Secretarului Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 142 din 30.12.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 328 din 30.12.2019 al Comisiei juridice;

  În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU