HCL nr. 325 din 23.12.2019

0
HCL nr. 325 din 23.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 325 din 23.12.2019

privind aprobarea rectificării bugetului local și a listei de investiţii finanțate din bugetul local pe anul 2019

Examinând referatul de aprobare nr. 24901 din 23.12.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, prcum şi raportul de specialitate nr. 24906 din 23.12.2019 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 24940 din 23.12.2019 al Secretarului Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 140 din 23.12.2019 al Comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 326 din 23.12.2019 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2019, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea Listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare al bugetului local pe anul 2019, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU