HCL nr. 324 din 23.12.2019

0
HCL nr. 324 din 23.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 324 din 23.12.2019

modificarea și completarea H.C.L. nr. 187/2019 privind încheierea unui acord de parteneriat

Examinând referatul de aprobare nr. 24916 din 23/12.2019 înaintat de către dnul Lucian-Ovidiu Micu, Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 24917 din 23.12.2019 din întocmit de către Direcția Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul de legalitate nr. 24940 din 23.12.2019 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 130 din 23.12.2019 al comisiei pentru urbanism si amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 325 din 23.12.2019 al comisiei juridice;

Luând în considerare adresa nr. 16451/2019 înaintată de S.C. .METEX S.A.;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 1, alin. 2, literele ”c” și ”e” și alin. 9, lit. ”a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a” din O.U.G. nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea art. II din Acordul de parteneriat aprobat prin H.C.L. nr. 187/2019, care va avea următorul conținut:
II. Obiectul contractului îl reprezintă transmiterea, de către S.C. METEX S.A. către municipiul Roman a terenului și scărilor de acces în suprafață de 359 mp situate în mun. Roman, str. Unirii, bl. 2, proprietatea privată a S.C. METEX S.A conform schiței anexate în vederea executării lucrărilor de refacere scări și trotuar. Terenul va fi transmis de S.C. METEX S.A. către municipiul Roman pe durata executării lucrărilor, urmând ca valoarea contractelor de proiectare și execuție a lucrării să fie aprobată și de către S.C. METEX SA.

Terenul și scările ce urmează a fi transmise municipiului Roman sunt indicate în schița anexă ce face parte din prezentul acord de parteneriat”.

Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 187/2019 rămân neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, către donatar şi toate persoanele interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU