HCL nr. 326 din 23.12.2019

0
HCL nr. 326 din 23.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 326 din 23.12.2019

privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 86/11.04.2018 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local, aprobate prin H.C.L. nr. 84 din 29.03.2018

Examinând referatul de aprobare nr. 24920 din 23.12.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 24923 din 23.12.2019 al Direcției Economice;

Văzând avizul de legalitate nr. 24940 din 23.12.2019 al Secretarului general al Municipiului Roman avizul favorabil nr. 141 din 23.12.2019 al Comisiei pentru buget finante, avizul favorabil nr. 327 din 23.12.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

 • prevederile art. 20, alin. (1), lit.”f” si art. 61, alin. (1) – (3), art. 63 alin. (1), (2), (4), (43) si (8) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotararea Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 29, alin. 1, lit. (f) din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016;
 • art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
 • art. 41, alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • art. 1166 si urmatoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau conventii;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) si alin. (4), lit. b), art. 139, alin. (1) si alin. (3), lit. b), art. 140, alin. (1), art. 155, alin. (1), lit. c) si alin. (4), lit. d), art. 196, alin. (1), lit. a) si art. 197, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul administrativ;

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică titlul H.C.L. nr. 86/2018, care va avea următorul conținut: „privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 48.300.000 lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local”

Art. 2 Se modifică art. 2 al H.C.L al Municipiului Roman nr. 86 din data de 11.04.2018, care va avea următorul conținut:
„Art. 2. Contractarea si garantarea finantarii rambursabile prevazute la art. 1 se face pentru realizarea obiectivelor de investitii publice de interes local, prevazute in Anexa la prezenta.”

Art. 3 Se aproba completarea H.C.L al Municipiului Roman nr. 86 din data de 11.04.2018, după cum urmează:

 1. după art. 3 se introduce art. 3.1, care va avea următorul conținut:
  Art. 3.1. Se imputerniceste (mandateaza) Primarul Municipiului Roman, sa negocieze si semneze, in numele si pe seama Municipiului Roman, contractul de imprumut intern, precum si orice alte modificari si completari convenite de catre partile contractante si orice alte acte, documente, notificari sau cereri a caror semnare poate deveni necesara in legatura cu incheierea si punerea in executare a contractului de imprumut intern”.
 2. după art. 4 se introduce art. 4.1, care va avea următorul conținut:
  Art.4. 1. (1) Garantarea imprumutului se va face din veniturile bugetului local al Municipiului Roman. Cuantumul veniturilor cu care Municipiul Roman va garanta anual, va fi egal cu obligatiile de plata a ratelor, a dobanzilor si a comisioanelor referitoare la acest imprumut, aferente anului respectiv.
  (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezinta obligatii sau raspunderi ale Guvernului Romaniei si acesta va fi platit din bugetele locale sau/si din imprumuturi pentru refinantarea datoriei publice locale.
  (3) Se imputerniceste Primarul Municipiului Roman sa semneze in numele si pentru Municipiul Roman acordul de garantare a imprumutului si sa semneze in numele Municipiului Roman toate documentele necesare obtinerii autorizarii si derularii finantarii rambursabile interne”.

Art. 4 Celelalte prevederii ale H.C.L al Municipiului Roman nr. 86 din data de 11.04.2018 cu modificarile si completarile ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 5 Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, H.C.L. nr. 206/28.09.2017, H.C.L nr. 80/27.03.2019 și H.C.L. nr. 84/29.03.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 6 Prezenta hotarare se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autoritatilor si persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU