HCL nr. 318 din 19.12.2019

  0
  518

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 318 din 19.12.2019

  privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2020-2021

  Examinând referatul de aprobare nr. 24379 din 13.12.2019 iniţiat de Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 24405 din 16.12.2019 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

  Având avizul pentru legalitate nr. 24737 din 19.12.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 35 din 19.12.2019 al Comisiei de cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 319 din 19.12.2019 al Comisiei juridice;

  În conformitate cu prevederile art. 19, alin. (4), cu ale art. 61, alin. (2) și ale art. 63 din Legea Educației Naționale – Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile art. 26, alin. (1), lit. g) din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 5090 din 30 august 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. d) și ale alin. (7), lit. a), ale art. 139, art. 140, ain. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Roman pentru anul școlar 2020–2021, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre;

  Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU