HCL nr. 317 din 19.12.2019

  0
  850

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 317 din 19.12.2019

  privind modificarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

  Examinând referatul de aprobare nr. 24344 din 13.12.2019 înaintat de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi Raportul de specialitate nr. 24345 din 13.12.2019 întocmit şi înaintat de către C.S.M. Roman;

  Având în vedere referatul nr. 4826 din 11.12.2019 întocmit de către C.S.M. Roman, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație a C.S.M. Roman nr. 49 din 13.12.2019;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 24737 din 19.12.2019 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 134 din 19.12.2019 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 318 din 19.12.2019 al Comisiei juridice;

  În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. ”d” şi alin. 7, lit. ”f”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administartiv;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea anexei nr. 2 (organigrama Club Sportiv Municipal Roman) la H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre;

  Art. 2 Se aprobă modificarea anexei nr. 3 (stat de funcții Club Sportiv Municipal Roman) la H.C.L. nr. 219/2015 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituţie publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

  Art. 3 Primarul municipiului Roman prin Club Sportiv Municipal Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Secretarul general al Municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU