HCL nr. 316 din 19.12.2019

0
HCL nr. 316 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 316 din 19.12.2019

privind aprobarea vânzării unui teren

Examinând referatul de aprobare nr. 22.772/22.11.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul comun nr. 22.791/25.11.2019 al Direcţiei Juridice și Administrație Publică şi al Direcţiei Economice;

Văzând avizul de legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 133 din 16.12.2019 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 129 din 16.12.2019 al Comisiei urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 317 din 16.12.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere cererea nr. 17.529 din 16.09.2019 prin care S.C. Carpetex Design S.R.L. solicită aprobarea cumpărării terenului din strada Ogoarelor, aferent clădirii proprietate;

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. 2, lit. „c”, alin. 6, lit „b”, ale art. 108, lit. „e”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispoziţiilor ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă raportul de evaluare nr. 25 din 25.11.2019 elaborat de evaluator atestat ANEVAR, ing. Stejar Romică, pentru terenul proprietate privată a Municipiului Roman situat în strada Ogoarelor f. nr., în suprafață de 326,23 mp C.P.T., înscris în C.F. 58170, prin care s-a stabilit valoarea de vânzare a imobilului la suma de 4200 Euro. (20.000 lei).

Art. 2 Aprobă vânzarea prin negociere directă către S.C. CARPETEX DESIGN S.R.L. înregistrată la O.R.C. Neamț sub nr. J27/196/2011, CUI 28210517, a terenului în suprafață de 326,23 mp. C.P.T., identificat cu nr. C.F. 58170, aparţinând domeniului privat al municipiului Roman, de la prețul de pornire de 4200 Euro (20.000 lei) la care se adauga T.V.A-ul prevazut de lege.

Art. 3 Comisia de vânzare a terenurilor, numită prin H.C.L. nr. 172/2018 cu modificările ulterioare, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Se acordă mandat Primarului municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să îndeplinească toate formalitățile necesare vânzării imobilului menționat la articolul 1, și să semneze la notar contractul de vânzare-cumpărare cu privire la acest imobil.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU