HCL nr. 315 din 19.12.2019

  0
  803

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 315 din 19.12.2019

  privind respingerea unei plângeri prealabile

  Examinând referatul de aprobare nr. 24189 din 11.12.2019 înaintat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 24209 din 12.12.2019 întocmit de către Direcția Juridica și Administratie Publică;

  Având în vedere plângerea prealabilă formulată de dna Burcă Carmen împotriva Hotărârii Consiliului Local Roman nr. 267/2019 înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 21780/11.11.2019;

  Văzând avizul pentru legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 128 din 16.12.2019 al Comisiei urbanism și amenajarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 316 din 16.12.2019 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 554/2004 – Legea Contenciosului administrativ;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se respinge plângerea prealabilă formulată de dna Burcă Carmen împotriva H.C.L. nr. 267/2019 ca fiind neîntemeiată.

  Art. 2 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU