HCL nr. 314 din 19.12.2019

  0
  814

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 314 din 19.12.2019

  privind aprobarea achiziţionării unor servicii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

  Examinând referatul de aprobare nr. 22274 din 12.12.2019 iniţiat de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 24294 din 12.12.2019 al Direcției Juridice și Administrație Publică;

  Văzând avizul de legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 al Secretarului general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 132 din 16.12.2019 al comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul favorabil nr. 315 din 16.12.2019 al comisiei juridice;

  Luând în considerare Decizia nr. 32/10.12.2019 a Consiliului de Administraţie al Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, precum și referatul de necesitate nr. 34108/09.12.2019 al S.M.U. Roman;

  Având în vedere prevederile art. 1, din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;

  În temeiul art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1 și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă achiziţionarea de servicii juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Spitalului Municipal de Urgență Roman pentru anul 2020.

  Art. 2 Se mandatează managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman pentru a încheia contractul cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.

  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU