HCL nr. 313 din 19.12.2019

0
HCL nr. 313 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 313 din 19.12.2019

privind acordarea unor stimulente financiare

Examinând referatul de aprobare nr. 24210 din 11.12.2019 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 24251 din 12.12.2018 întocmit de către Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 dat de către Secretarul General al Municipiului Roman, avizul nr. 131 din 16.12.2019 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum şi avizul nr. 314 din 16.12.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresa nr. 4322/2018 a Ministerului Sănătății, adresa nr. 34376/11.12.2019 a Spitalului Municipal de Urgență Roman, înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 24187/11.12.2019, precum și prevederile art. 193, alin. (6^1) și ale art. 199, alin. (2) din Legea nr. 95/2006R privind reforma în domeniul sănătății;

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. (2), lit. „a” și ale alin. (3), lit. „c” din Legea nr. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1 și ale art. 196, alin. (1) lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aproba acordarea de stimulente finanaciare lunare,incepand cu 1 ianuarie 2020,in limita a maxim doua salarii minime brute pe tara, pentru membrii Comitetului Director (respectiv director medical, director finanaciar contabil, director de ingrijiri) din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman.

Art. 2 (1) Stimulentele finanaciare lunare prevazute la art. 1 vor fi suportate din veniturile proprii ale spitalului.
(2) Managerul Spitalului Municipal de Urgență Roman raspunde de incadrarea sumelor in bugetul de venituri si cheltuieli ale spitalului.

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica Managerului Spitalului Municipal de Urgență Roman.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU