HCL nr. 312 din 19.12.2019

  0
  825

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 312 din 19.12.2019

  privind aprobarea inchirierii unor terenuri

  Examinând referatul de aprobare nr. 24198 din 11.12.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 24284 din 12.12.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

  Văzând avizul de legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 127 din 16.12.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 313 din 16.12.2019 al Comisiei juridice;

  Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

  În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Aprobă închirierea directă a terenurilor înscrise în anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art. 2 Documentaţia de atribuire se va elabora în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 42/31.03.2014.

  Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU