HCL nr. 311 din 19.12.2019

0
HCL nr. 311 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 311 din 19.12.2019

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

Examinând referatul de aprobare nr. 24.253 din 12.12.2019 iniţiat de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 24.296 din 12.12.2019 întocmit de către Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații de Proprietari din cadrul Direcției Juridice și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 126 din 16.12.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 312 din 16.12.2019 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 129, lit. „c”, ale art. 354, ale art. 355, precum şi ale art. 357, alin 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, ali. 1, precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 3 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de publicitate imobiliară.

Art. 4 In baza prezentei Compartimentul evidenţă patrimoniu va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 5 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 6 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU