HCL nr. 310 din 19.12.2019

0
HCL nr. 310 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 310 din 19.12.2019

privind aprobarea majorării cu 400 % a impozitului pentru clădirea situată în str. Ștefan cel Mare, nr. 213

Examinând referatul de aprobare nr. 24200 din 11.12.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 24232 din 12.12.2019 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 125 din 16.12.2019 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 311 din 16.12.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 25 din 28.01.2016 privind aprobarea regulamentului și a criteriilor pentru supraimpozitarea imobilelor neîngrijite situate în intravilanul Municipiului Roman;
  • Somația nr. 17695/18.09.2019;
  • Nota tehnică de constatare a stării tehnice nr. 17746/18.09.2019, întocmită de ing. Popescu Bogdan din cadrul Direcției de Urbanism și amenajarea teritoriului pentru imobilul situat în str. Ștefan cel Mare nr. 213;
  • Prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, art. 489 alin. 5, 6, 7, 8 coroborat cu art. 456, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile Legii nr. 153/2011, privind măsurile de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor și a cadrului urban construit;
  • Prevederile art.168 din H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind codul fiscal;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. “c” și ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin, 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă majorarea cu 400 % a impozitului începând cu 01.01.2020 pentru clădirea situată în strada Ștefan cel Mare, nr. 213, în suprafață de 260 mp, proprietatea IMMOBILIARE ITALO ROMENA S.R.L., identificată cu CUI 14673082, înregistrată la ORC sub nr. J40/4654/2002.
(2) Mărirea impozitului prevăzută la alin. (1), se aplică și persoanelor fizice/juridice succesori în drepturi ai proprietarului în cazul înstrăinării acestuia.

Art. 2 Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului și Direcția Impozite și Taxe Locale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU