HCL nr. 309 din 19.12.2019

0
HCL nr. 309 din 19.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 309 din 19.12.2019

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Construire hală multifuncțională”

Examinând referatul de aprobare nr. 24200 din 11.12.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 24256 din 12.12.2019 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul de legalitate nr. 24449 din 16.12.2019 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul nr. 124 din 16.12.2019 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum şi avizul 310 din 16.12.2019 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Planul Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALĂ MULTIFUNCȚIONAL – tarla „Poligon” – Roman”, proiect nr.17/2019 elaborat de S.C. M TECH PROIECT S.R.L. Piatra Neamț, beneficiar PANȚÎRU MIHAI și PANȚÎRU CLAUDIA, cu valabilitate de 5 ani

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU