HCL nr. 31 din 16.02.2018

  0
  1167

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 31 din 16.02.2018

  privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2018 şi a listelor de investiţii finanțate din bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 2625 din 12.02.2018 iniţiată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;
  Văzând avizul favorabil nr. 12 din 16.02.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 31 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 al Secretarului Municipiului Roman;
  Având în vedere prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Legii nr. 2/2018 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2018;
  În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „b”, alin. 4, lit. „a”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. l, lit. ”b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2018 conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Art. 2 Se aprobă bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Art. 3 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Art. 4 Se aprobă Lista de studii și proiecte finanţate din bugetul de dezvoltare, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Art. 5 Se aprobă lista de investiţii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Art. 6 Se aprobă lista de investiţii la Direcţia Administraţia Pieţelor și Iluminat Public, conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Art. 7 Se aprobă Situația numărului de posturi și a fondului de salarii pentru anul 2018, conform anexei nr. 7 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Art. 8 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,
  Radu Cătălin CURPĂN

  Contrasemnează
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU