HCL nr. 30 din 16.02.2018

0
HCL nr. 30 din 16.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 30 din 16.02.2018

privind utilizarea excedentului pe anul 2017 în bugetul local pe anul 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 2672 din 12.02.2018 iniţiată de domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman şi întocmită de către Direcţia Economică;
Văzând avizul favorabil nr. 11 din 16.02.2018 al Comisiei pentru bugetfinanţe, avizul favorabil nr. 30 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 al Secretarului Municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) alin. (4), lit. a) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 45 şi al art. 115, alin. (1), lit. b) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local pe anul 2017 în sumă de 424,8 mii lei pentru finanţarea unor cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2 Direcţia Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU