HCL nr. 32 din 16.02.2018

0
HCL nr. 32 din 16.02.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 32 din 16.02.2018

privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 2738/13.02.2018 inițiată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 2740/13.02.2018 al Directiei Tehnice;
Văzând avizul favorabil nr. 12 din 16.02.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 32 din 16.02.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 3045 din 16.02.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;
Luând în considerare H.C.L. Bozieni nr. 5/31.01.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată prin H.G. nr.742/2014;
În temeiul dispoziţiilor art. 11-13, art. 36, alin. (6), lit. a) pct. 14, alin. (7), lit. c), ale art. 45, precum si ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1

  1. Se aprobă aderarea comunei Bozieni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”.
  2. Se aproba majorarea patrimoniului inițial al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”, la suma de 29.500 lei.

Art. 2 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 147 din 15.11.2007 privind participarea Municipiului Roman la constituirea Asociaţiei „AQUA NEAMŢ”, cu 2 modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3 Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărarea Consiliului Local Roman nr. 147 din 15.11.2007
privind participarea Municipiului Roman la constituirea Asociaţiei „AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 4 Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local Roman în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art. 2 si 3 din prezenta hotărâre;

Art. 5 Se împuterniceşte dl. Dan Felician Ioniță, reprezentant al Municipiului Roman, cetăţean român, născut la data de xx.xx.xxxx, în Roman, Neamţ, domiciliat în Roman, str. xxxxxxxx, nr. xxx, posesor al C.I. seria XX, nr. xxxxxx, eliberat de SPCLEP Roman, la data de xx.xx.xxxx, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Roman, Actele Adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2;

Art. 6 Se împuterniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ;

Art. 7 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU