HCL nr. 308 din 22.12.2021

0
HCL nr. 308 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 308 din 22.12.2021

privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2022 în vederea repartizării locuinţelor sociale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de necesitate nr. 19674 din 15.12.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 96442 din 15.12.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 96443 din 15.12.2021 întocmit de către Direcția juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 142 din 20.12.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 333 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;
  • art. 43 din Legea nr. 114/1996 – Legea locuinței, cu modificările și completările  ulterioare, art. 21, alin. (2) din H.G. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 și H.C.L. nr. 273 din data de 25.11.2021 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului Roman ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. c) și d), alin. 6, lit. a), alin. 7, lit b) și q) și alin 8, lit. b), art. 139, alin 1, al art. 140, alin. 1, al art. 196, alin. (1), lit. a) precum și al art. 287, lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă lista de priorităţi pentru anul 2022, în vederea repartizării locuinţelor sociale disponibile, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin Comisia de repartizare a locuințelor sociale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărarea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU