HCL nr. 309 din 22.12.2021

0
HCL nr. 309 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 309 din 22.12.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 250/2021 privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 97.628 din 20.12.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 97.645 din 20.12.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 97928 din 21.12.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman , precum și avizul favorabil nr. 132 din 22.12.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului și avizul favorabil nr. 334 din 22.12.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 289 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ și ale Hotărârii Guvernului nr. 392/14.05.2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor;

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. „c” și alin. 6 lit. „a”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum și ale ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică și se completează art. 4 din H.C.L. nr. 250/2021, care va avea următorul conținut:
„Art. 4. (1) Prezenta Hotărâre este adoptată în scopul operării în Cartea Funciară a modificării regimului juridic al bunului prevăzut la art. 1.
(2) Ulterior realizării operațiunilor în Cartea Funciară va fi elaborat un proiect de hotarâre privind atestarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public care urmează a fi înaintat Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în vederea analizării și formulării punctului de vedere la care se face în cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 392/2020.”

Art. 2 Celelalte dispoziții ale H.C.L. nr. 250/2021 rămân neschimbate.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU