HCL nr. 307 din 22.12.2021

0
HCL nr. 307 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 307 din 22.12.2021

privind completarea H.C.L. nr. 219 din 18.12.2015 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 95218 din 13.12.2021 înaintat de către primarul municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 95805 din 14.12.2021 al Serviciului Organizare Evenimente, cultură, culte, învățământ, mass-media și IT;

Văzând avizul de legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 52 din 20.12.2021 al Comisiei pentru Administrație publică locală, sport și turism, precum şi avizul favorabil nr. 332 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare Referatul nr. 91513/24.11.2021 al Clubul Sportiv Municipal Roman, precum și Hotărârea Consiliului de Administrație al C.SM. Roman nr. 66 din 23.11.2021;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. „a” ,ale alin. (7), lit. „f”, art. 139, art. 140 precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă completarea art. 3 din H.C.L. nr. 219/18.12.2015 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman, cu modificările și completările ulterioare, care va avea următorul conținut:
„ CSM Roman se organizează ca o structură polisportiva cu mai multe secții pe ramuri de sport Handbal, Natație, Fotbal, Tenis, Tenis de masă, Box, Șah, culturism @fitness și powerlifting

Art. 2 Se aprobă completarea art. 5 din Regulamentul de organizare și funcționare a CSM Roman (anexa nr. 1 la H.C.L. 215/18.12.2015, cu modificările și completările ulterioare), care va avea următorul conținut:
”Clubul desfășoară activități sportive în următoarele ramuri de sport:
handbal, fotbal, șah, natație, tenis, tenis de masă, box, culturism@fitness și powerlifting”, inițierea și pregătirea de sportivi în domeniu, participarea la competiții sportive naționale și internaționale, precum și alte activități conexe acestora.

Art. 3 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 219/18.12.2015 cu modificările și completările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. 4 C.S.M. Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU