HCL nr. 306 din 22.12.2021

0
HCL nr. 306 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 306 din 22.12.2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/2015 privind înființarea Serviciului Public de interes local „Ștrand, Baze Sportive și de Agrement” și reglementarea activității acestui serviciu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 89556 din 17.11.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 89824 din 18.11.2021 întocmit de către Direcția Servicii Edilitare;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 149 din 20.12.2021 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 331 din 20.12.2021 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 54/2012 privind desfășurarea activității de picnic, ale Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, precum și cele ale Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice.

În temeiul prevederilor art. 129, ale art. 139, ale art. 140, precum si cele ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 17 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2015 (Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Complexului Sportiv şi de Agrement „Moldova”), care va avea următorul conținut:
art. 17. Taxa de parcare este de 2 lei/h, ce se va achita în locurile special amenajate din zona complexului. ”

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. 1, lit „c” din Hotărârea Consiliului Local nr. 102/27.04.2018 se abrogă.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU