HCL nr. 305 din 22.12.2021

0
HCL nr. 305 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 305 din 22.12.2021

privind aprobarea închirierii și a documentației de atribuire prin licitație publică a unor căsuțe de lemn cu destinația spații Comerciale

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 95541 din 13.12.2021 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate comun nr. 95663 din 14.12.2021 al Direcţiei Juridice și Adminstrație Publică și al Direcției Servicii Edilitare;

Văzând avizul de legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 131 din 20.12.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 330 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 08.05.2015 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a căsuțelor de lemn cu destinația spații comerciale din cadrul Complexului de Agrement Ștrand Moldova precum și referatul nr. 93957 /07.12.2021 al Direcției Servicii Edilitare;

În temeiul dispozițiilor H.C.L. nr. 144 din 30.07.2020 și ale art. 108, alin. (1), lit. „c”, art. 129, alin. (2), lit. “c” și alin. (6), lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. (3), ale art. 140, alin. (1), ale art. 196, alin. (1), lit. „a”, precum şi ale art. 332-348 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă închirierea prin licitație publică, a celor 6 căsuțe lemn cu destinația spații comerciale, situate în cadrul Complexului de Agrement Ștrand Moldova din Municipiul Roman, la un preț de pornire de 2500 lei/sezon/căsuță.

Art. 2 Se aprobă Documentația de atribuire a contractelor de închiriere prin licitație publică a celor 6 căsuțe lemn cu destinația spații comerciale, situate în Municipiul Roman, din cadrul Complexului de Agrement Ștrand Moldova, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 La data aprobării prezentei hotărâri, art. 3 și art. 4 din H.C.L. nr. 85/08.05.2015 precum și orice alte dispoziții contrare, se abrogă.

Art. 4 Direcția Servicii Edilitare, Comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea imobilelor aflate în proprietatea publică/privată a Municipiului Roman și administrarea directă a Consiliului Local numită prin H.C.L. nr. 150/30.06.2021 și Direcția Juridică și Administrație Publică, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 5 Secretarul General al Municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU