HCL nr. 304 din 22.12.2021

0
HCL nr. 304 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 304 din 22.12.2021

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr.86646 din 09.11.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 86649 din 09.11.2021 întocmit de către Serviciul Administrare parcări și semnalizare rutieră;

Văzând avizul de legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 51 din 20.12.2021 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum si avizul favorabil nr. 329 din 20.12.2021 al Comisiei juridice ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. „c”, alin. (6), lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57 / 2019
privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea H.C.L. nr. 220 din 27.09.2018, respectiv Regulamentul privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare situate pe raza Municipiului Roman, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

► Art. 13, lit. a), din Anexa nr.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
a) Programul de funcționare al parcărilor publice cu plată este :
• 08 – 18 de luni pâna vineri
• 08 – 14 sâmbăta;
• duminica în intervalul: 08 – 14 – doar în zona piețelor;
• 00- 24 de luni până duminica – parcarea Piața Roman Vodă
• Acces Pietonal Stefan cel Mare :
– 06,00- 18,00 de luni până duminică cu tichet eliberat de distribuitorul de tichete al barierei
– 00 – 24 de luni până duminica, cu card – abonament anual de tip RIVERAN(persoane juridice) – doar un abonament pe agent economic.

►Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la H.C.L. nr.220/ 2018, care va avea următorul conținut:
„Taxe și tarife privind exploatarea parcărilor de pe raza Municipiului Roman”
1. Tarif de bază contract închiriere loc parcare de reședință(în care este inclusă și taxa de teren)……………………………………………………………………..120 lei/an

2. Pentru parcările publice cu plată, evidenţiate prin marcaj de culoare albastră și indicatoare rutiere :
● Tarif orar …………………………………………… . 2 lei / oră
● Tarif zilnic…………………………………………….. 7,5 lei/ zi
● Abonament lunar……………………………………… 60 lei/ lună
● Abonament anual……………………………………. 450 lei/ an
● Abonament anual tip Riveran………………………. 120 lei/ an

3. Pentru parcările publice cu plată, acces cu bariere, evidenţiate prin marcaj
de culoare albă și indicatoare rutiere-Piața Roman Vodă :
● Tarif orar ……………………………………………. 2 lei/ oră
● Abonament lunar……………………………………… 60 lei/ lună
● Abonament anual…………………………………….. 450 lei/ an
● Abonament anual tip Riveran…………………………. 120 lei/ an

4. Acces Pietonal Ștefan cel Mare
● Tarif orar……………………………………………….. 20 lei/oră
● Abonament lunar tip Riveran(persoane juridice) …….. 60 lei/ lună
● Abonament anual tip Riveran(persoane juridice) ……… 720 lei/ an doar un abonament pe agent economic;

5. Acces Piața Centrală( sector chioșcuri)
● Abonament anual tip Riveran (persoane juridice)……… 120 lei/ an (persoane juridice care dețin spații închiriate de la Administrația Piețelor)

Art. 2 Primarul, prin aparatul de specialitate și serviciile publice de interes local, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU