HCL nr. 304 din 27.12.2022

0
HCL nr. 304 din 27.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 304 din 27.12.2022
privind reducerea de la plata impozitului pe clădiri pentru locuinţa de domiciliu și a impozitului /taxei pe terenul aferent acesteia unor contribuabili persoane fizice în anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 55823 din 12.08.2022 și referatul de aprobare nr. 55843 din 12.08.2022 înaintate de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum și raportul de specialitate nr. 56438 din 16.08.2022 întocmit de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale

Văzând avizul de legalitate nr. 93006 din 27.12.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 172 din 27.12.2022 al comisiei pentru buget – finanţe, precum și avizul favorabil nr. 337 din 27.12.2022 al comisiei juridice,;

Având în vedere prevederile art. 456 alin. (2) lit. k) și art. 464 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) și c), ale art. 139, precum şi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă reducerea cu 50% de la plata impozitului pe clădiri pentru locuinţa de domiciliu şi a impozitului/taxei pe terenul aferent acesteia, pentru anul 2023, persoanelor fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. Sunt beneficiari de ajutor de şomaj, ajutor social sau sunt pensionari;
 2. Totalul veniturilor lunare pe familie (pentru membrii familiei care au acelaşi domiciliu cu solicitantul) să fie mai mici sau egale cu 1.800 lei;
 3. Au o singură locuinţă proprietate personală;
 4. Nu deţin mijloace de transport;
 5. Nu deţin I.I., A.F., P.F.A., nu sunt asociați unici la societăţi comerciale.
 6. Suprafaţa utilă a locuinţei să nu depăşească suprafaţa de 100 mp.
 7. Suprafața de teren în proprietate să fie până în 1000 mp teren intravilan și până în 2000 mp teren extravilan.
 8. Contribuabilul nu are datorii restante la bugetul local.

Art. 2. (1) Pentru ca o familie să beneficieze de reducerea cu 50% de la plata impozitelor trebuie să depună la Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Roman din cadrul Primăriei Municipiului Roman următoarele acte:

 1. Cerere tip pentru solicitarea scutirii de la plata impozitelor, anexa nr. 1;
 2. Copie după actul de proprietate pentru persoanele care nu au mai beneficiat de această facilitate;
 3. Dovada veniturilor lunare pentru toţi membrii familiei (adeverinţă de salariu, cupon de pensie, carnet de şomaj, pensie de asistenţă socială, alocaţie de stat pentru copii) din luna decembrie 2022;

(2) Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei declarate la data acordării scutirii.
(3) Reducerile de la plata impozitului pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren, se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2023 persoanelor care depun documente justificative la compartimentul de specialitate ale autorităţilor publice locale în perioada 10.01.2023- 28.02.2023.

Art. 3. Direcţia Impozite şi Taxe Locale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al Municipiului Roman.

(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primăriei Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 16
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0