HCL nr. 303 din 27.12.2022

0
HCL nr. 303 din 27.12.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

Nr. 303 din 27.12.2022
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 92492 din 21.12.2022 și referatele de aprobare nr. 55737/11.08.2022 și nr. 92494/21.12.2022 iniţiate de către domnul Leonard ACHIRILOAEI – Primarul municipiului Roman, precum și rapoartele de specialitate nr. 55841 din 12.08.2022 și nr. 92627 din 22.12.2022 întocmite de către Direcţia Impozite şi Taxe Locale;

Văzând avizul de legalitate nr. 93006 din 27.12.2022 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 171 din 27.12.2022 al comisiei pentru buget – finanţe, precum și avizul favorabil nr. 336 din 27.12.2022 al comisiei juridice;

Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasburg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Având în vedere prevederile:

 • art. 5 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • TITLUL IX Impozite și taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.C.L. nr. 90/28.04.2022 privind indexarea impozitelor și taxelor locale.

Analizând Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 125 din 18.10.2010;

În temeiul art. 129 alin 2 lit. (b) și alin. 4 lit. (c), art. 139 alin. 3 lit. (a), art. 140 și art. 196 alin. 1 lit. (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HORĂŞTE

ART. 1. Începând cu 01 ianuarie 2023 se stabilesc impozitele și taxele locale, după cum urmează:

 1. Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Roman, în limitele  si în condițiile TITLULUI IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, constituie anexa nr. 1;
 2. Alte taxe locale prevăzute la al (1) şi (2) ale art. 486 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările şi modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 2;
 3. Reducerile și scutirile de impozit/taxă clădiri, impozit/taxă teren și taxe autorizație acordate de Consiliul Local al Municipiului Roman pentru anul 2023, sunt cuprinse în anexa nr. 3;
 4. Regulamentul privind constituirea, încasarea şi utilizarea veniturilor din taxe speciale, constituie anexa nr. 4;
 5. Procedura și criteriile de acordare a facilităților la plata impozitului/ taxei pe clădiri/ teren, aprobate la lit. c, constituie anexa nr. 5;
 6. Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite şi taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roman prin care s-au instituit/stabilit impozite şi taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, constituie anexa nr. 6;
 7. Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local al Municipiului Roman în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, constituie anexa nr. 7.

ART. 2. (1) Bonificațiile prevăzute la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) și art. 472 alin. (2) din Codul fiscal, se stabilesc după cum urmează:

 • 10%, în cazul impozitului/taxei pe clădiri;
 • 10%, în cazul impozitului/taxei pe teren;
 • 10%, în cazul impozitului pe mijloacele de transport.

(2) Bonificațiile prevăzute la alin. (1) se acordă contribuabililor care achită cu anticipație impozitele / taxele datorate pentru întregul an, până la 31 martie 2023, inclusiv.

ART. 3. (1) Potrivit prevederilor art. 96 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare, se aprobă plafonul maxim de 20 lei, exclusiv, pentru care se renunță la stabilirea creanței fiscale principale și la emiterea deciziei de impunere.

(2) În situația în care decizia are ca obiect mai multe tipuri de creanțe principale, plafonul se aplică totalului acestor creanțe.

ART. 4. (1) Potrivit prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă plafonul minim de 10 mii lei al creanțelor fiscale pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.

(2) Potrivit prevederilor art. 162^1 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se aprobă publicarea pe pagina de internet proprie lista contribuabililor persoane juridice care au declarat şi au achitat la scadenţă obligaţiile fiscale de plată şi care nu au obligaţii restante. Această listă va cuprinde contribuabilii cu obligații fiscale anuale datorate mai mari de 10 mii lei.

ART. 5. (1) Se aprobă anularea creanțelor fiscale restante și accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 20 lei, exclusiv, pentru pozițiile de rol care au restanțe la 31.12.2022.

(2) Plafonul se aplică totalului creanțelor fiscale datorate și neachitate de debitori conform art. 266 alin. (5), (6) și (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

ART. 6. Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 01 ianuarie 2023.

ART. 8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

ART. 9. (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului judeţului Neamţ în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al Municipiului Roman.

(2) Aducerea la cunoștința publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Municipiului Roman: www.primariaroman.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Roxana-Dumitrița LOHAN

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 11
Nr. total al aleșilor locali prezenți 16 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 5 Abțineri 5
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0