HCL nr. 303 din 22.12.2021

0
HCL nr. 303 din 22.12.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 303 din 22.12.2021

privind valorificarea materialelor lemnoase provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul nr. 90685 din 22.11.2021 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 90999 din 23.11.2021 întocmit de către Direcția de Servicii Edilitare;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 96497 din 16.12.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul nr. 50 din 20.12.2021 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul nr. nr. 328 din 20.12.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică și ale art. 129, alin. (2), lit. „d” și alin. 7, lit. „j” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, al art. 140, alin. (1), precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă valorificarea lemnelor de foc de esență moale provenite din vegetația forestieră proprietate publică a municipiului Roman, după cum urmează:

  • ➢ 151,2 m3 – pentru centrala termică, în vederea încălzirii, pe timp de iarnă, a serelor aflate în proprietatea municipiului Roman;
  • ➢ 50 m3 – gratuit pentru cazuri sociale (destinate persoanelor aflate în zona majoră de risc social);
  • ➢ 110 m3 pentru situații sociale deosebite.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 230 din 28.10.2021 se revocă.

Art. 3 Primarul municipiului Roman, prin serviciile subordonate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al municipiului Roman persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Ionuț CORBU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU